top of page

A new member

Since my last post, I've become a member of four organisations. The majority of these are artist's memberships, while one is of the National Trust, which means that we support – and get access to – historical buildings and places of interest in the UK. We used to be members of National Trust Scotland while we lived in Aberdeen and always thought it was a fantastic way to explore, learn and support. We have already used our membership to visit one of the greatest houses of Northumberland, – Cragside, and we really hope for more outings like this in the future. This time of the year really is the best time to explore the countryside, its spectacular colours, buildings and scenery. Here's to colourful and educational autumn!

Sidan forrige innlegg har eg blitt medlem av fire organisasjonar. Fleirtallet av desse er kunstnarmedlemskap, medan eitt av dei er National Trust, noko som betyr at me støtter – og får tilgang til – historiske bygningar og stader av interesse i Storbritannia. Me pleidde å vera medlemmer av National Trust Scotland medan me budde i Aberdeen og syntest alltid det var ein fantastisk måte å utforska, læra og støtte ei god sak. Me har allerede brukt medlemskapet vårt til å besøka eit av de flottaste husa i Northumberland, – Cragside, og me håpar verkeleg på fleire slike utflukter i framtida. Denne tida av året er verkeleg den beste tida for å utforske landskapet, med spektakulære fargar, bygninger og natur. La det bli ein fargerik og lærerik haust!News

I am honoured and pleased to share that my application to The Association of Norwegian Printmakers was successful and therefore, I have become a member. Practically, this means that I can sell my artwork through them, in addition to lots of other benefits. For me personally, the recognition from the association – from colleagues – means a lot.

That also includes membership in the Association of Norwegian Visual Artists. After having had my art education and shown work in the UK, it feels good that my artwork can be represented in Norway.

Last but far from least, I have become a member of Northern Print in Newcastle. According to their website,'Northern Print is the centre for excellence in printmaking in the North East of England.' I have already had two working sessions at their print workshop and looking very much forward to returning tomorrow.

Eg er veldig beæra og glad for at søknaden min til Norske Grafikere var vellykka, og at eg no har blitt medlem. I praksis betyr dette at eg kan selga trykk gjennom dem, i tillegg til mange andre fordelar. For meg personleg betyr anerkjennelsen frå foreningen – frå kollegaer – mykje. Det inkluderar også medlemskap i fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere. Etter å ha hatt mi kunstutdanning og vist arbeid i Storbritannia, kjennest det godt at kunsten min kan bli representert i Noreg. Sist, men langt frå minst, har eg blitt medlem av Northern Print i Newcastle. I følge nettsida er "Northern Print senteret for dyktighet innan grafisk trykk i det nordaustlige England." Eg har allerede hatt to arbeidsøkter i verkstaden deira og ser veldig fram til å returnera morgen.


Activities

I have found a new drive and started a new project based around the north-east coast of England. For now, this is a series of art maps, with the working title Arches. I explore how – or whether – one can map the coast, the sea and water. As in many of my artworks, I am the red line that moves through the coastal landscape. I develop found objects and the wet element. At the same time, research is an important part of this project, which often leads me in physical directions, and which always leads me to interesting topics and information. This project is no exception in that matter.

Eg har funne ny giv og starta eit nytt prosjekt basert rundt nordaust-kysten av England. Foreløpig er dette ein serie kunstkart, med arbeidstittelen Arches. Eg utforskar korleis – eller om – ein kan kartlegga kysten, havet og vatn. Som i mange av mine kunstnarkart er eg den raude linja som bevegar seg i kystlandskapet. Eg bearbeidar funne objekter og det våte element. Samtidig er research ein viktig del av dette prosjektet, som ofte leiar meg i fysiske retningar, og som alltid leiar meg til interessante tema og informasjon. Dette prosjektet er i så måte intet unntak.

Recommendation

In my previous post, I mentioned that we had visited our local independent cinema JamJar. I thought I would continue in that direction with this week's recommendation. There seems to be an array of indie businesses here in North Tyneside, which means it is not difficult to support local small businesses here. At the same time, you have to make an effort to actually do it, and you may have to compromise, even sacrifice on something. I have noticed campaigns lately, where small shops, cafés or florists ask for local's support. I understand that they do this in fear of losing their jobs, it is our job to support them. It does not have to cost more to shop at your local greengrocer or the excellent refill shops that seem to pop up here and there. I have been positively surprised lately by the low cost and high standards of these two examples. I could list specific recommendations in my local area, but I would rather you go out and have a look yourself!

I mitt forrige innlegg nemde eg at me hadde vore på vår lokale uavhengige kino JamJar. Eg tenkte eg skulle fortsetta i den retningen med vekas anbefaling. Det ser ut til å vera i mengde uavhengige bedriftar her i North Tyneside, noko som betyr at det ikkje er vanskeleg å støtta lokale småbedriftar her. Samtidig må ein gjera ein innsats for å faktisk gjera det, og ein må kanskje inngå kompromiss, til og med kanskje ofra noko. Eg har lagt merke til kampanjar i det siste, der små butikkar, kafear eller blomsterhandlerar ber om dei lokales støtte. Eg forstår at dei gjer dette i frykt for å miste jobbane sine, då er det vår jobb å støtta dei. Det treng ikkje å kosta meir å handla hjå din lokale grønnsakshandlar eller de utmerka påfyllingsbutikkane som ser ut til å dukke opp her og der. Eg har blitt positivt overraska i det siste over dei låge kostnadane og den høge standarde til desse to eksempla.

Eg kunne lista opp spesifikke anbefalinger frå mitt nærområde, men eg vil heller at du går ut og tar en titt sjølv!

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page