top of page

The importance of sharing

We have put behind us a weekend getaway to London where we stayed at K, where I had my exhibition three months ago. It was a lovely reunion with the team and residents. Since we last met, K has got a new manager, Angela. I allow myself to take some credit, as Angela came to see 'å på K', sat down afterwards and had a chat with us and the (then) manager Anne. To a long story short, Anne suggested, we encouraged, and not long after, the position was her's. We couldn't be happier for her and for K, congratulations!

A little ps: Angela's mother is from Haugesund, and therefore she immediately recognised my print 'old Haugesund' when she entered the exhibition. The world is small.

We got some Christmas vibes in London, though not massively, I assume it will arrive slowly and steadily over the following weeks. At least we made sure to buy some Norwegian treats from ScandiKitchen, it will keep us going!

Me har lagt bak oss ein helgetur til London kor vi budde på K, der eg hadde utstillinga mi for tre månader sidan. Det var eit hyggeleg gjensyn med heile teamet og mange av bebuerane. Sidan sist me møttest har K fått ny dagleg leiar, Angela. Eg tillet meg å ta litt av æra, sidan Angela kom for å sjå 'å på K', satte seg ned etterpå og slo av ein prat med oss og dåverande dagleg leiar Anne. Ein lang historie kort, Anne foreslo, me oppfordra og ikkje lenge etter var stillinga hennar. Me kunne ikkje vore meir glad på hennar og K sine vegne, gratulerar!

Eit lite ps: Angelas mor kjem frå Haugesund, og ho drog difor umiddelbart kjensel på trykket mitt 'gamle Haugesund' då ho kom inn i utstillinga. Verda er liten.

Me fikk litt julestemning i London, men ikkje massiv, eg antar at det kjem sakte men sikkert i løpet av dei neste vekene. Me sørga iallefall for å kjøpa med oss norske godbitar frå ScandiKitchen, det held oss nok gåande!


News

aka Save the date!

My artwork has never been exhibited outside the UK, up until now. It is therefore with great pleasure (and somewhat slightly emotional) I observe my name on the list of exhibitors at the association of Norwegian Printmakers' newly released list of 2023 Exhibitions.

The 6th of July – the 12th of August 2023 Oslo, Norway

The exhibition 'Nye medlemmer' / 'New members' at Norske Grafikere's Gallery, Tollbugata 24

'Every year Norske Grafikere presents our new members. This year's exhibition shows works by the artists admitted in 2022'

see the full list and details here

Kunsten min har aldri vore utstilt utanfor Storbritannia, før no. Det er difor med stor glede (og litt kjensleladd) eg ser namnet mitt på utstillarlista hjå Norske Grafikere sitt nyleg lanserte utstillingsprogram 2023.

6. juli – 12. august 2023 Oslo, Noreg

'Hvert år presenterer Norske Grafikere våre nye medlemmer. Årets utstilling viser verk av kunstnerne som ble tatt opp i 2022'

Sjå lista over utstillerar og detaljar her


Activities

The last few weeks have been busy, in particular the last weekend of November, also, the first weekend of advent. It started with the private view at Gallery Turner and Gallagher, with an excellent turnout. Great to meet other local northeast exhibitors, and of course the gallery team. Such a joyous atmosphere and festive event to be included in. The exhibition is in Newcastle city centre and runs until January the 21st 2023.

The next day we headed off into rural Northumberland for a creative morning. (I was creative, while Kåre was cycling). Through Northern Print I met Marilou Chagnaud who is the artist in residence at VARC in Highgreen. (The R in VARC stands for rural, which I can vouch for, though, I add B for beautiful). Marilou is a visual artist from France, and she hosted a paper folding workshop as part of her residency. A really nice way to spend a Saturday morning and inspiring ways to utilise and transform paper into decorative forms.

After the workshop, I reunited with the cyclist and we drove (in a car-sharing-club-car) to Byrness, and parked beside the little church of St Francis of Assisi. This marked the start of a walk and an artist's maps that was initiated by research into the Navvies Window. One of the stained glass windows in the small stone church is dedicated to those who lost their lives in connection with the nearby Catcleugh Reservoir, and thus, the walk found its way to the reservoir. My 'mapping Northumberland' project continues.

On the following day, I had been asked to do a demo at Northern Print as part of the Ouseburn Open Studios. There, I did not only explain my process in print and techniques, but I also continued to explore Northumberland – now by talking to locals. I must admit I was slightly anxious before the demo, being a relatively new member of the studio. I had nothing to fear, thanks to the lovely visitors. I am not sure which welcomed who, whether it was I who welcomed them into the studio or them who made me feel very welcome as a newcomer to this area. I can simply say thank you.

Dei siste vekene har vore travle, spesielt den siste helga i november, også den første helga i advent. Det starta med vernissage på Galleriet Turner og Gallagher, med eit breidt oppmøte. Flott å møta andre lokale utstillerar frå nordaust, og sjølvsagt galleriteamet. God atmosfære og eit flott arrangement å ta del i. Utstillingen er i Newcastle sentrum og varer til 21. januar 2023.

Neste dag reiste me til det landlege Northumberland for ein kreativ morgon. (Eg var kreativ, medan Kåre sykla). Gjennom Northern Print har eg møtt Marilou Chagnaud som er artist in residence ved VARC i Highgreen. (R-en i VARC står for rural/landleg, som eg kan gå god for, men eg legg til ein V for vakkert). Marilou er kunstnar frå Frankrike, og ho holdt eit kurs i papirbretting som ein del av kunstnaropphaldet. Ein veldig fin måte å tilbringa ein laurdag morgon på, og inspirerande måtar å bruka og omgjera papir til dekorative former. Etter kurseet blei eg gjenforent med syklisten og me køyrde (i ein bildeleringbil) til Byrness, og parkerte ved siden av den vesle kyrkja St Francis of Assisi. Dette markerte starten på ein tur og en kunstkart som blei initiert av research om 'Navvies-vinduet'. Eit av glasmåleria i steinkyrkja er dedikert til dei som mista livet i forbindelse med det nærliggande Catcleugh-reservoaret, og dermed fann vandringa vegen til reservoaret. Mitt 'mapping Northumberland'-prosjekt fortset.

Dagen etter, hadde eg blitt spurd om å gjera ein demonstrasjon på Northern Print som ein del av Ouseburn Open Studios. Der forklarte eg ikkje berre prosessen min i trykk og teknikkar, men eg fortsatte også å utforska Northumberland – no ved å snakka med lokalbefolkninga. Eg må innrømma at eg var litt engsteleg før demoenn, eg er trass alt eit relativt nytt medlem av Northern Print. Eg hadde ingenting å frykta, takka vera de hyggelege besøkande. Eg er ikkje sikker på kven som tok imot kven, om det var eg som ønskja dei velkomen i studio eller dei som fekk meg til å føla meg veldig velkomen som ein nykommar til dette området. Eg kan berre sei tusen takk.

Images: 1) at the Gallagher & Turner vernissage, with my prints 'tide' and 'fjør'

2) Reservoir walk from Byrness to Catcleugh, the paper has absorbed the environment

3 and 4) prints from my demo at Northern Print, the Ouseburn Open StudiosRecommendations

This week I want to recommend a specific Instagram account I discovered recently. But it represents something that doesn't need to be so specific, but that everyone can do. The account is called 'Wishlists' and is 'wishlists from people who may have little for Christmas. Wishlists are taken from finn ads. Maybe you have some of this'. It is possible to say yes to the very most of what is listed. I get chills reading the wishes, because they are such simple things that many of us take for granted, and not only that. But also things that we seem to have more than enough of now before Christmas. This is not meant as a strict finger-pointing towards anyone, but an encouragement to think twice. Do I really need to go to the cinema, when I see that 'single father wants help with ... cinema voucher for son (14)'.

Here is the link to the page that is on finn.no, but if you don't use that exact one, or live exactly there, or have exactly what someone else needs right there and then, it is still the message I hope we can take with us towards and into Christmas. It will be much nicer if we share.

Denne veka vil eg anbefala ein spesifikk Instagram-konto eg oppdaga nyleg. Men den representerer noko som ikkje treng vera så spesifikt, men som alle kan gjera.

Kontoen heiter 'Ønskelister' og er 'ønskelister fra folk som har lite å rutte med i julen. Ønskelister er hentet fra Finn-annonser. Kanskje du har noe av dette'. På det aller, aller meste av det som blir lista opp, går det an å svara ja. Eg får frysningar av å lesa ynskjene, for det er så enkle ting, som mange av oss tar for gitt, og ikkje berre det. Men også ting som me ser ut til å handla meir enn nok av no før jul. Dette er ikkje meint som ein streng peikefinger frå meg, men ei oppmoding om å tenkja seg om. Treng eg eigentleg å gå på kino, når eg ser at 'alenefar ønsker hjelp til … gavekort på kino til sønn (14)'.

Her er lenka til sida som ligg på finn.no, men dersom du ikkje bruker akkurat den, eller bur akkurat der, eller har akkurat dét nokon andre treng akkurat der og då, er det likevel bodskapet eg håpar me kan ta med oss inn i jula. Den blir så mykje finare dersom me delar.

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page