top of page

Save the date!

Oppdatert: 24. nov. 2022

Solo show

å på K

Friday the 16th of September 2022,

52 Holland Park, London W11 3RS Separatutstilling å på K

Fredag den 16. september 2022,

52 Holland Park, London W11 3RS


News

The Norwegian YMCA in London has kindly offered to host my solo exhibition at their residence in Holland Park, therefore, I have to say a sincere thank you to Anne Hovland-Pye for suggesting this back in March – on international women's day – and by doing so, giving me this fantastic opportunity. I am currently developing invitations to go out for the opening event, but meanwhile, make sure you clear the calendar for Friday the 16th of September and consider yourself invited!

I will keep you posted on this matter, remember to check in on the latest newsletter.

KFUK-hjemmet i London har tilbydd seg å vera vertskap for mi separatutstilling i deira residens i Holland Park, difor må eg retta ein spesiell takk til Anne Hovland-Pye for å ha foreslått dette i mars – på sjølvaste kvinnedagen – og dermed gitt meg denne fantastiske muligheten. Eg jobbar for øyeblikket med å distribuera invitasjonar for vernissagen, men i mellomtida kan du klargjera kalenderen for fredag 16. september og ansjå deg sjølv som invitert til opning! Eg skal oppdatera jevnleg om denne utstillinga, husk å sjekke siste nyhetsbrev.

Activities

I have finally managed to finalise the woodcut that I have worked on since this spring. The reduction cut ended up being a five-layer print in colours, approximately A4. This will be a limited edition and there will also be some unique edition prints. These are now drying and will be displayed and available to purchase at the 'å på K' exhibition, amongst other prints.

Last night we arrived back from an eventful trip to Newcastle, where the main event was a visit to the private view opening at Laing Art Gallery (see the previous post for more info). The exhibition 'These are our treasures' was a magnificent collection of treasured objects, curated so well by artist Ruth Ewan. A true 'cabinet of curiosity' where my old sketchbook was displayed, featuring my grandfather's (and my) handwriting. (Image below, the book is in the middle left)

I also paid a visit to Northern Print in Newcastle's Ouseburn's creative district where I met with the gallery coordinator Rebecca Taylor who kindly offered me a tour of the workshop, showed me their print facilities and discussed a potential membership. More on that later.

Eg har endeleg ferdigstilt tresnittet som eg har arbeidd med sidan i vår. Reduksjonstrykket endte opp med å bli eit fem-lags trykk i fargar, omlag A4 storleik. Dette er eit begrensa opplag trykk, i tillegg vil det vera nokre unike blad. Desse ligg no til tørk og vil bli vist og tilgjengeleg for sal på 'å på K'-utstillinga, i tillegg til andre trykk. I går kveld returnerte me frå ein hendingsrik tur til Newcastle, kor 'hovedarrangementet' var eit besøk til vernissagen på Laing Art Gallery (sjå førre innlegg for meir info). Utstillinga 'These are our treasures' var ei utruleg fin samling av personlege skattar, godt kuratert av kunstnar Ruth Ewan. Ekte raritetskabinett der den gamle skisseboka mi er stilt ut, med min farfars (og mi) handskrift. (Biletet under, boka ligg i midten til venstre) Eg besøkte også Northern Print i Newcastles kreative distrikt Ouseburn, kor eg møtte gallerikoordinator Rebecca Taylor som viste meg rundt i verkstaden, trykkeutstyr og diskuterte eit potensielt medlemskap. Meir om dette seinare.


Recommendations

I may have heard about the Norwegian YMCA before I moved to London, but I was not aware of the unique atmosphere, the fantastic staff and the grand building that surrounds this significant place. Therefore, my recommendation this week cannot be any other than 'K' as we affectionately call it. There is a lot more I was not aware of about K, such as the annual 'Notting Hill movie night' they host in their beautiful garden, usually in early autumn when the evenings have not become chilly yet, but just enough for the hot chocolate and buns to taste heavenly and accompanies this cheesy classic perfectly. I also did not know that many Norwegian students call this place home, for a year or two, or maybe even more. Nor did I know that also tourists may stay here when they visit London, which I, without a doubt, will be doing when I in the future return as a mere visitor.

Eg hadde kanskje høyrt om KFUK-hjemmet før eg flytta til London, men eg var ikkje klar over den unike atmosfæren, det fantastiske personalet og den storslåtte bygningen som omgir denne særskilde staden. Derfor kan mi anbefaling denne veka ikkje vera noko anna enn 'K' som det heiter på folkemunne. Det er så mykje meir eg ikkje visste om K, for eksempel den årlege 'Notting Hill-filmkvelden' dei arrangerar i den vakre hagen sin, vanlegvis tidleg på hausten når kveldane ikkje har blitt altfor kjølege ennå, men akkurat nok til at den varme kakaoen og bollene smakar himmelsk og passer perfekt til denne litt cheesy klassikaren. Eg visste heller ikkje at mange norske studentar kallar denne staden ein heim i eit år eller to, eller kanskje enda lenger. Og ikkje at også turistar kan bu her når dei besøkar London, noko eg utan tvil kjem til å gjera når eg i framtida vender tilbake som 'berre ein besøkande'.


11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page