top of page

Auld Lang Syne • Gamal tid

When a year reaches its end, it is customary in Norway to say 'thank you for the old [year]' which I think resonates very well with the old Scottish song 'Auld Lang Syne' by Roberts Burns. According to Reader's Digest: 'The phrase “auld lang syne,” which literally translates to “old long since,” means “days gone by” in the Scots language. Or, as Merriam-Webster explains the auld lang syne means, “the good old times.”'.

The song speaks about old acquaintances, and to answer the lyrics – no, I do not think it shall be forgotten, in fact, it gives comfort to revisit old acquaintances. Whether this is physical or through memories. All the days of 2022 have gone by and so have the first 31 days of 2023. 31 days filled with ups, downs and the flat landscape that lies in-between. Let us go forward through the landscape of 2023 with the view from the highs and the emotions felt in the below. Together they will make us stronger.

I wish to thank everyone who has shown support throughout the past year, through words or gestures, especially those who have chosen to support an artist by showing interest in or purchasing my artwork. You motivate and keep me going!

Når eit år går mot slutten, er det i Noreg vanleg å seia 'takk for det gamle', noko eg synest resonnerar veldig godt med den gamle skotske songen 'Auld Lang Syne' av Roberts Burns. I følgje Det Beste: 'Uttrykket 'auld lang syne', som bokstaveleg talt oversettest til '(gamalt) for lenge sidan', betyr 'dagar som har gått' på det skotske. Eller, som Merriam-Webster forklarar at auld lang syne betyr `den gode gamle tida.´'

Songen snakker om gamle kjende, og for å svara på teksten – nei, eg syest ikkje dei skal gløymast, faktisk kan det gi trøyst å vitja gamle kjende att. Anten det er fysisk eller gjennom minner. Alle dagane i 2022 har gått, og det same har dei første 31 dagene av 2023.

31 dagar med oppturar, nedturar og det flate landskapet som ligg der ein stad i mellom. La oss gå framover gjennom dette nye landskapet, med utsikta fra toppane og kjenslene frå nede i dei djupe dalane. Samla vil dei gjere oss sterkare.

Eg vil gjerne takka alle som har vist støtte gjennom det siste året, gjennom ord eller gester, spesielt dei som valde å støtta ein kunstnar ved å vise interesse for eller å kjøpa kunst av meg. De motiverer og held meg gåande!


Activities

It has been a while since my last post, due to the time of the year. We enjoyed a good Christmas holiday in Norway, where we spent time with both our families and our cabins. Christmas eve was beautiful with snow, skiing and defrosting by the fireplace. New years eve was equally beautiful with snow, peaceful and calm. I guess we all wish for the latter to proceed throughout the new year. We returned to the UK from Oslo, where I resumed an ongoing project. 'Mapping Northumberland' has, not surprisingly, been a project consentrated on the northeast of England. However, one of the last maps I worked on, in this series of artist maps, focused on the river Aln in Alnmouth. While doing research for this specific map, another river came to mind. Therefore, this mapping project took me to river Alna, in Oslo. More on this later.

Also, since my last post, we have had to put time and effort into our home in Whitley Bay. So far, we have finalised the ground floor and are now in the process of renovating the room that will be our bedroom, and further on to my studio. This has involved demolishing build-in wardrobes and wallls, stripping it some parts down to the skeleton of the house – the caracteristic red bricks. Then plastering, sanding and painting follows. Credit to Kåre who has done a great job!

The end of January means that March must be getting closer, meaning, International women's day is approaching. I have commenced the work on this year's pioneer woman – an annual series where I portray a female trailblazer – by researching her life and background.

I will wait to reveal this pioneer, but I can reveal that she was fiery and fearless. She was minor, but major, at the same time.

Det har gått ei stund sidan førre innlegg, på grunn av tida på året.

Me hadde ein god juleferie i Noreg, kor me brukte tid med familie, og på hyttene. Julafta var nydeleg med snø, skitur og opp-tining ved peisen. Nyttårsafta var like fin – også den med snø – fredfull og roleg. Eg antar at me alle gjekk inn i det nye året med ynskje om at det sistnemnde skal fortsetja gjennom det nye året – fred og ro.

Me kom attende til Storbritannia via Oslo kor eg tok opp att eit prosjekt eg har gåande. 'Mapping Northumberland' har – ikkje overraskande – vore eit prosjekt konsentrert rundt nordaust-England. Eit av dei siste karta eg jobba med, i denne serien med kunstkart, fokuserte på elva Aln i Alnmouth. Medan eg gjorde research for dette spesifikke kartet, dukka det opp ei anna elv. Difor tok dette kartleggingsprosjektet meg til Alnaelva, i Oslo. Meir om dette seinare.

Sidan mitt førre innlegg har me også måtta dedikera tid og krefter i heimen vår i Whitley Bay. Så langt har me ferdigstilt første etasje og er no undervegs med å pusse opp rommet som skal bli soverommet vårt, og vidare til det som skal bli kontoret mitt. Dette har medført riving av innebygde garderobar og vegger og ribbe enkelte delar ned til husets skjelett – den karakteristiske raude mursteinen. Deretter følgjer sparkling, pussing og maling. Ære på Kåre som gjer en kjempejobb!

Slutten av januar betyr at mars nærmar seg, noko som betyr at kvinnedagen også nærmar seg. Eg har starta arbeidet med årets pionerkvinne – ein årleg serie kor eg portretterar ei føregangskvinne – ved å undersøkje hennar liv og bakgrunn. Eg avventar litt med å avsløra denne pioneren, men eg kan sei at ho var brennande og fryktlaus. Ho var lita, men stor, på same tid.


hytteliv, hytteliv, ein norsk grafikar, alnaelva og renovering i nummer ti • cabin life, cabin life, a norwegian printmaker and renovating number ten


News

I started the creative year with a visit to the association of Norwegian printmaker's gallery in Oslo with a special delivery. My artwork is now available to purchase in Norway through the assossiation 'Norske Grafikere'. My aim forward will be to produce and deliver artwork regularly for distribution via the gallery – they handle both in-person and online sales.

Eg starta det kreative året med eit besøk til Norske Grafikere sitt galleri i Oslo, med ein spesialleveranse. Ein kan no kjøpa kunsten min i Noreg – eg har trykk tilgjengeleg for sal gjennom Norske Grafikere. Eit fokus framover vil vera å produsera og levera jevnleg til galleriet for vidaresal. Dei distribuerar trykk i sjølve galleriet, i tillegg til å selga og senda over heile landet. Min profil hjå Norske GrafikereRecommendations

'Call your girlfriend' quote, the Swedish singer Robyn. And even if she says 'girlfriend' as in partner – and you are welcome to call them as well – I encourage you to call your your friend. Maybe you haven't spoken to them for a long time, even though you may think of them often. Call, or text, or wave. Tomorrow may be too late.

Life gives and life takes. But life is all I have.

'Call your girlfriend' syng den svenske artisten Robyn. Og sjølv om ho meiner 'ring kjærasten din' – og det må du gjerne gjere – så oppmodar eg om å ringe veninna eller venen din. Kanskje du ikkje har snakka med hen på lenge, sjølv om du tenkjer ofte på hen. Ring, eller tekst, eller vink. I morgon kan det vera for seint.

Livet gir og livet tar. Men livet er alt me har.

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page