top of page

The ballad of old baubles

It has been a busy few weeks lately, where it felt like everything happened, all at once. Ill cat, lots of planning and organising (and then some re-organising), new placement, new places, new faces… All good though, especially now, it seems the cat is not as ill as we feared.

And soon it will be Christmas. At least that was how it seemed during one of my evening walks this week, as the Christmas decorations where being hung in the streets of Whitley Bay.

Early or not, and it must be emphasised here that they have not been lit (yet), but everyone who is in the creative industry knows that it is never too early to start planning things to be done before Christmas. In my case, Christmas cards have to be hand-made and a whole exhibition put on its feet.

It should go well - this year too!

Det har vore nokre travle veker i det siste, kor det har føltes som om alt skulle skje på ein gang. Sjuk katt, mykje planlegging og organisering (og så litt omorganisering), ny (ut)plassering, nye stader, nye andlet... Men alt ser ut til å gå bra, spesielt no når det ser ut til at katten Rips ikkje er så sjuk som me frykta. Og snart er det jul. Det var iallfall slik det verka under ein kveldstur denne veka, då julegatene vart hengd opp i Whitley Bay sine gater.

Tidleg eller ikkje, og det må sjølvsagt understrekast her at dei ikkje vart tende (enno), men alle som er i den kreative bransjen veit at det aldri er for tidleg å byrja planlegga ting som skal lagast før jul. I mitt tilfelle skal julekort handlagast og ei heil utstilling stablast på beina.

Det skal gå bra – også i år!


News

Since my last post, I have been accepted – and started as – an artist in residence at York St John University. I applied through the organisation AA2A which describes their role as: 'AA2A (Artists Access to Art Colleges) provides artists and designer-makers with access to workshops and equipment in our host universities and colleges. We also provide students with information on self-employment, bridging the gap between studying and building a creative career.' I am one of five artists who have been selected for this program during the academic year of 23/24, and we all seem to have different backgrounds and practices. I assume we all have equally different reasons for applying, however, one of my motivations for this particular scheme was the opportunity to get workshop experience. By that, I mean the skills needed for hosting a workshop or a course. I have previously been asked whether I would like to hold workshops, which I have felt restricted to do because of a lack of experience. There is only one thing to solve that – gain experience.

I am looking very much forward to working alongside students and staff at York St John, to be in a University environment again and to get to know the ancient city of York. Or Jorvik, as the Vikings called it.

A massive thank you to AA2A and the hosting University.

Sidan mitt førre innlegg har eg blitt akseptert – og starta som – 'Artist in Residence' ved York St John University. Eg er litt i tvil om ein brukar 'kunstnaropphald' i stor grad på norsk, men her er ei god forklaring på kva AiR er på eit generelt grunnlag: https://no.wikipedia.org/wiki/Artist_in_residence

Eg søkte gjennom organisasjonen AA2A som beskriv deira rolle som: 'AA2A (Artists Access to Art Colleges) gjev kunstnerar og designerar tilgang til verkstader og utstyr ved våre vertsuniversitet og høgskuler. Vi gjev også studentane informasjon om sjølvstendig næringsverksemd, og byggjer bru mellom å studera og byggje ei kreativ karriere.' Eg er ein av fem kunstnerar som har blitt valgt ut til dette programmet i løpet av studieåret 23/24, og vi ser alle ut til å ha ulik bakgrunn og praksis. Eg antar at vi alle hadde like ulike grunnar til å søkje, men ein av motivasjonane mine for dette spesifikke programmet var sjansen til å få workshop-erfaring. Med det meiner eg ferdigheitane som trengst for å halde workshop eller kurs. Eg har tidlegare blitt spurt om å gjere dette, kor eg har kjent på begrensingar på grunn av manglande erfaring. Det er berre éin ting som kan løysa det – å skaffa seg erfaring. Eg ser veldig fram til å jobba saman med studentar og ansette ved York St John, til å vera i eit universitetsmiljø igjen og bli kjend med den gamle byen York. Eller Jorvik, som vikingane kalte den.

Ein stor takk til AA2A og vertsuniversitetet.
Activities

I am currently working on the exhibition catalogue for my upcoming exhibition at K in London. I will release it shortly here on my website and update it as soon as I release more work ready for the solo show.

As a warm welcome to my exhibition opening, I have made christmas cards which will be handed out to the (first 28) visitors who step into the door at K on Saturday the 25th of November at 1pm. These cards are just as colourful and joyous as Christmas – and the world – should be. I have used stencils to create them and the motif on this year's cards is a Christmas bauble. It holds nostalgia, sentimentality, sheer beauty and reminds me of the warmth and magic of my childhood's Christmases.This same bauble was also the motif I developed during our first induction to the print room at York St John yesterday. It was 'back to basics' time as we got a small lino block to carve after which we went into the up-to-date print workshop and hand-pulled our prints on the gorgeous Albion press. I do not often work with linocut these days, but this was the technique that fascinated me the most and made me fall in love with printmaking eight years ago.

Last weekend I attended a papermaking demonstration hosted by Lucy at Tidekettle in Berwick-upon-Tweed. It was really fascinating to follow a live demo on how handmade paper emerged, because that is how it appeared, as the fibres were caught on the screen and magically resembled a sheet of paper as it emerged from the waterbath. This is something I wish to explore further on my path to a more sustainable way of creating.

Eg utarbeidar for tida utstillingskatalogen for den komande utstillinga mi på K i London. Eg publiserar den snart her på nettsida og oppdaterar den så snart eg klargjer fleire verk for soloutstillinga.

Som ein velkomst til utstillingsopninga har eg laga julekort som skal delast ut til dei (første 28) besøkande som går inn døra på K laurdag 25. november kl 13.00. Desse korta er akkurat så fargerike og gledelege som jula – og verda – burde vera. Dei er laga med sjablong og motivet på årets kort er ei julekule. Den rommar nostalgi, sentimentalitet, noko vakkert, og minner meg om varmen og magien i barndommens juler. Den same kula var også motivet eg arbeidde med under vår første introduksjon til trykkverkstaden på York St John i går. Det var 'tilbake til grunnleggande lærdom'-tid då vi fekk ei lita linoblokk å skjæra ut, før vi gjekk inn i det 'freshe' trykkeverkstedet og trykte med den nydelege Albion-pressa. Eg arbeidar ikkje så ofte med linosnitt for tida, men dette var teknikken som fascinerte meg mest og fekk meg til å falla totalt for grafikk for åtte år sidan.Førre helg deltok eg på ein demonstrasjon av handlaga papir arrangert av Lucy frå Tidekettle i Berwick-upon-Tweed. Det var utruleg fascinerande å følgja ein demonstrasjon 'live' og sjå korleis håndlaga papir dukka opp – fordi det var slik det såg ut, ettersom papirfibrane vart fanga på ramma og på magisk vis likna eit papirark då det dukka opp frå vannbadet. Dette er noko jeg ønskjer å utforska vidare på min veg til ein meir bærekraftig måte å skapa på.
Recommendations

Sign up for a course or workshop. Maybe not something you know you want to explore, but something you are curious about. I did that, and it took me in all kinds of directions I did not know I wanted to go before I started. You may not wish to move in any direction, but at least you will have learned something.

Meld deg på eit kurs. Kansje ikkje noko du veit at du vil utforska, men noko du er nysgjerrig på. Det gjorde eg, og det tok meg i alle slags retningar eg ikkje visste at eg ville gå før eg byrja. Kan hende du ikkje vil bevega deg i nokon retning, men då har du iallefall lært noko.

23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page